Learn More About Peace Corps

Peace Corps in Bulgaria

Country flag

Корпус на мира в България

1991-2013


Корпус на мира е агенция към правителството на САЩ, основана през 1961 г. от президента Джон Кенеди. Корпус на мира спомага за установяване на мир и разбирателство между народите, като изпраща американски граждани да живеят и работят като доброволци сред хората на страните-домакини.


Първата група доброволци от Корпус на мира пристигна в България през 1991 г. на базата на сключено споразумение между правителствата на България и САЩ. Последната група доброволци приключи службата си в страната през м. юли 2013 г.


За 22 години успешна дейност на Корпус на мира в България, повече от 1 200 доброволци служиха в над 300 градове и села. Те работиха с училища, читалища, местни власти, неправителствени организации, домове за деца, лишени от родителски грижи и други организации в областта на обучението по английски език, местното стопанско развитие, екологията и младежкото развитие.